Tài sản dài hạn là gì? So sánh tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn?

Tài sản trong lĩnh vực kế toán đề cập đến các nguồn lực mà một doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có thể đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Tài sản được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp dưới dạng tài sản vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị và tài sản vô hình như bản quyền hoặc bằng sáng chế.

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản cố định (như nhà xưởng, máy móc), tài sản vô hình (như bản quyền, bằng sáng chế), đầu tư dài hạn (như đầu tư vào công ty con), và các khoản chi phí trả trước dài hạn.

Tài sản dài hạn là những tài sản mà đơn vị sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi trong thời gian dài (hơn 12 tháng hoặc nhiều chu kỳ kinh doanh) và có giá trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên).

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hiểu đúng về ý nghĩa số 94] Ý nghĩa số điện thoại đuôi 94

Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà đơn vị sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi trong thời gian ngắn hơn (dưới 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh). Tài sản ngắn hạn thường có giá trị thấp hơn so với tài sản dài hạn.

1. Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là tất cả các nguồn lực doanh nghiệp sở hữu và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng những tài sản đó. Ví dụ về tài sản dài hạn bao gồm nhà xưởng, máy móc và bằng sáng chế.

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp là những tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi dài (hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh) và có giá trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên).

Các loại tài sản dài hạn bao gồm:

– Tài sản cố định: gồm nhà xưởng, máy móc…

– Tài sản vô hình: gồm bản quyền, bằng sáng chế…

– Đầu tư dài hạn: gồm đầu tư vào công ty con…

Có Thể Bạn Quan Tâm :   File TS là gì? Ưu điểm và hạn chế khi sử dụng File TS

– Các khoản chi phí trả trước dài hạn…

2. Phân loại tài sản dài hạn:

Tài sản dài hạn được phân loại thành 3 nhóm:

  • Nhóm Tài sản cố định:

– Tài sản cố định hữu hình

– Tài sản cố định vô hình

  • Nhóm Đầu tư dài hạn:

– Đầu tư vào công ty con

– Vốn góp liên doanh

  • Nhóm Tài sản dài hạn khác:

– Chi phí trả trước dài hạn

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3. Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn:

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn được phân loại dựa trên thời gian sử dụng hoặc thu hồi của tài sản.

– Tài sản ngắn hạn là những tài sản được sử dụng hoặc thu hồi trong thời gian ngắn hơn (dưới 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh).

– Tài sản dài hạn là những tài sản được sử dụng hoặc thu hồi trong thời gian dài hơn (hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh).

Điều này được quy định trong chuẩn mực kế toán và các thông tư quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Javascript Prototype là gì?

Về phân loại tài sản dài hạn, có ba nhóm tài khoản chính: tài sản cố định, đầu tư dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Trên bảng cân đối kế toán, tài sản và nợ phải trả được chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản và nợ phải trả có thời điểm đáo hạn trong vòng 12 tháng hoặc chu kỳ kinh doanh thông thường được xem là tài sản ngắn hạn, trong khi những tài sản và nợ phải trả không đáo hạn trong vòng 12 tháng hoặc chu kỳ kinh doanh được xem là tài sản dài hạn.

VAS (Việt Nam Accounting System) và các chuẩn mực kế toán khác sử dụng thuật ngữ “trong vòng 12 tháng” hoặc “không quá 12 tháng” để đánh giá thời gian sử dụng của tài sản.

Trong tổng quan về tài sản, cần đánh giá cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế quá khứ, hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Back to top button