Sự khác biệt giữa SQL, PL/SQL và T-SQL

SQL là một ngôn ngữ chuẩn được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu.

PL/SQL là viết tắt của “Procedural Language extensions to SQL”. Đây là một phần mở rộng của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language – SQL) được sử dụng trong Oracle.

T-SQL là viết tắt của “Transact-SQL”. Đây là một phần mở rộng của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language – SQL) được sử dụng trong Microsoft.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

 • Sự khác biệt giữa SQL và PL/SQL
 • Sự khác biệt giữa T-SQL và PL/SQL
 • Sự khác biệt giữa SQL và T-SQL

Sự khác biệt giữa SQL và PL/SQL

SQL và PL/SQL
SQL và PL/SQL

SQL

 • SQL là một ngôn ngữ truy vấn duy nhất được sử dụng để thực hiện các hoạt động DML và DDL.
 • SQL mang tính chất khai báo, xác định những gì cần thực hiện, chứ không định nghĩa cách thực hiện.
 • SQL thực thi như một câu lệnh duy nhất.
 • SQL chủ yếu được sử dụng để thao tác dữ liệu.
 • SQL tương tác với database server.
 • SQL không thể chứa mã PL/SQL trong đó, nhưng có thể chứa câu truy vấn SQL.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tỉ lệ bản đồ là gì? Cách tính tỉ lệ bản đồ? Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ?

PL/SQL

 • PL/SQL là một khối mã được sử dụng để viết các chương trình, thủ tục, hàm, v.v…
 • PL/SQL xác định cách thực hiện những việc cần thực hiện.
 • PL/SQL thực thi như một khối.
 • PL/SQL chủ yếu được sử dụng để tạo ứng dụng.
 • PL/SQL không tương tác trực tiếp với database server.
 • PL/SQL là một phần mở rộng của SQL, vì vậy có thể chứa câu truy vấn SQL bên trong.

Sự khác biệt giữa T-SQL và PL/SQL

T-SQL và PL-SQL
T-SQL và PL-SQL

T-SQL

 • T-SQL là một phần mềm của Microsoft.
 • T-SQL hoạt động tốt nhất với Microsoft SQL Server.
 • T-SQL rất dễ hiểu và đơn giản.
 • T-SQL cho phép chèn nhiều hàng vào một bảng bằng cách sử dụng câu lệnh BULK INSERT.
 • T-SQL sử dụng câu lệnh SELECT INTO để sao chép dữ liệu từ một bảng sang một bảng khác.
 • T-SQL sử dụng mệnh đề NOT EXISTS trong câu lệnh SELECT để kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu.
 • T-SQL có cú pháp riêng và bao gồm nhiều tính năng mở rộng so với SQL thông thường.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tiếng Anh Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu: Thuật ngữ Nghiệp vụ XNK

PL/SQL

 • PL/SQL được phát triển bởi Oracle.
 • PL/SQL hoạt động tốt nhất với Oracle Database Server.
 • PL/SQL phức tạp và mạnh mẽ.
 • PL/SQL hỗ trợ các khái niệm OOP như đóng gói dữ liệu, nạp chồng hàm và ẩn thông tin.
 • PL/SQL sử dụng câu lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu vào bảng.
 • PL/SQL sử dụng toán tử MINUS để loại bỏ các bản ghi trùng lặp trong câu lệnh SELECT.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Các cấp độ của giới pháp: Giới pháp của Sa di và Sa di ni (Mười giới pháp của Sa di)

Sự khác biệt giữa SQL và T-SQL

SQL và T-SQL
SQL và T-SQL

SQL

 • SQL là một ngôn ngữ lập trình tập trung vào quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • SQL được sử dụng để kiểm soát và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • SQL sử dụng các truy vấn riêng lẻ để truy vấn cơ sở dữ liệu.

T-SQL

 • T-SQL là một phần mở rộng thủ tục được sử dụng bởi SQL Server.
 • T-SQL được sử dụng để kiểm soát và thao tác dữ liệu tại nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu.
 • T-SQL viết một chương trình theo cách mà tất cả các lệnh được gửi đến máy chủ trong một lần thực hiện.
 • T-SQL bao gồm các tính năng mở rộng và hàm đặc biệt không có sẵn trong SQL thông thường.

Xem thêm:

 • Bảng tạm TEMPORARY TABLE trong SQL
Back to top button