Ban kiểm soát (Board of Supervisors) là gì? Vai trò và chức năng của Ban kiểm soát


Định nghĩa Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát, còn được gọi là Board of Supervisors trong tiếng Anh.

Ban Kiểm soát là tổ chức phụ thuộc công ty được thành lập bởi Hội đồng quản trị nhằm giúp Hội đồng quản trị kiểm tra và giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lí và điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán thuế doanh nghiệp, báo cáo tài chính và việc tuân thủ điều lệ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cấu trúc của Ban Kiểm soát

Mỗi công ty có thể có một cấu trúc Ban Kiểm soát riêng, nhưng thường bao gồm:

 • Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
 • Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

Nội bộ và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát thường có nhiệm kỳ từ 3-5 năm, trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và phải được bầu ra bởi Đại hội cổ đông. Sau đó, Ban Kiểm soát tự bầu cho các chức danh cụ thể bên trong tổ chức.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Địa Hình Karst Là Gì? Các Dạng Địa Hình Karst Tại Việt Nam?

Các thành viên của Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán, kiểm toán.
 • Tuổi đời từ 21 trở lên, đủ năng lực và hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp hoặc quản lí doanh nghiệp.
 • Không phải là vợ, chồng, cha, mẹ, con ruột, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc hoặc người quản lí khác trong doanh nghiệp. Điều này nhằm hạn chế các hành vi không đúng chuẩn từ thành viên Ban Kiểm soát.
 • Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lí trong công ty.
 • Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc nhân viên của công ty.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:

 • Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lí và điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 • Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo định kỳ của công ty, và báo cáo đánh giá công tác quản lí của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội cổ đông hàng năm.
 • Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lí, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quyết định của Đại hội cổ đông.
 • Kiểm tra bất thường: Khi có yêu cầu từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Kiểm soát có thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, để thực hiện kiểm tra. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo và giải trình vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho Hội đồng quản trị, cổ đông và nhóm cổ đông có yêu cầu.
 • Can thiệp vào hoạt động của công ty khi cần thiết: Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung và cải tiến cơ cấu tổ chức quản lí và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lí công ty, Ban Kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Dimple 150mg/ml Mylan - Thuốc tránh thai hiệu quả

Vị trí của Ban Kiểm soát trong công ty

Ban Kiểm soát có vị trí độc lập trong công ty và có thể có cùng cấp với Hội đồng quản trị hoặc cao hơn Ban giám đốc. Tuy nhiên, thực tế Ban Kiểm soát thường có vị trí dưới Ban giám đốc vì thành viên Ban Kiểm soát thường không sở hữu nhiều cổ phần trong công ty và hiếm khi là cổ đông lớn của công ty.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hệ thống lương 3P: Cách tính lương cho nhân viên chính xác nhất

(Tài liệu tham khảo: dangkydoanhnghiepmoi.com)

Back to top button