RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API

RESTful API, nguyên tắc REST và cấu trúc dữ liệu RESTful, là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong lập trình web và ứng dụng. REST không phải là một công nghệ, mà là một phương pháp để thiết kế API với nguyên lý tổ chức cụ thể. Nguyên lý này giúp lập trình viên tạo ra môi trường xử lý yêu cầu API toàn diện.

RESTful API là tiêu chuẩn được sử dụng để thiết kế các API cho ứng dụng web, giúp quản lý tài nguyên dễ dàng hơn. Nó tập trung vào tài nguyên hệ thống như văn bản, ảnh, âm thanh, video hoặc dữ liệu động. Các tài nguyên này được định dạng và truyền tải qua giao thức HTTP.

API (Application Programming Interface) là một tập hợp các quy tắc và cơ chế cho phép tương tác giữa các ứng dụng hoặc thành phần khác nhau. API có thể trả về dữ liệu dưới dạng JSON hoặc XML.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ganbatte – Hiểu ý nghĩa thực sự

REST (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc dựa trên giao thức HTTP để viết API. REST sử dụng các phương thức đơn giản như GET, POST, DELETE để xử lý dữ liệu thay vì sử dụng URL để xử lý thông tin người dùng.

RESTful API là một tiêu chuẩn được sử dụng để thiết kế các API cho ứng dụng web, cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau. REST không quy định quy tắc logic và không bị giới hạn bởi ngôn ngữ lập trình nào. Bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào cũng có thể sử dụng để thiết kế RESTful API.

Các phương thức cơ bản của RESTful API bao gồm:

 • GET: Trả về một tài nguyên hoặc danh sách tài nguyên.
 • POST: Tạo mới một tài nguyên.
 • PUT: Cập nhật thông tin cho tài nguyên.
 • DELETE: Xoá một tài nguyên.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Khẩu Giáo và Thân Giáo – CsNH

Các mã trạng thái (status code) phổ biến khi gửi yêu cầu API bao gồm:

 • 200 OK: Trả về thành công cho các phương thức GET, PUT, PATCH hoặc DELETE.
 • 201 Created: Trả về khi một tài nguyên mới được tạo thành công.
 • 204 No Content: Trả về khi một tài nguyên được xoá thành công.
 • 304 Not Modified: Client có thể sử dụng dữ liệu cache.
 • 400 Bad Request: Yêu cầu không hợp lệ.
 • 401 Unauthorized: Yêu cầu cần được xác thực.
 • 403 Forbidden: Truy cập bị từ chối.
 • 404 Not Found: Không tìm thấy tài nguyên.
 • 405 Method Not Allowed: Phương thức không được phép với người dùng hiện tại.
 • 410 Gone: Tài nguyên không còn tồn tại.
 • 415 Unsupported Media Type: Không hỗ trợ kiểu tài nguyên.
 • 422 Unprocessable Entity: Dữ liệu không hợp lệ.
 • 429 Too Many Requests: Yêu cầu bị từ chối do quá nhiều.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Gen Y là gì? Những điều khiến thế hệ này khác biệt.

Khi thiết kế RESTful API, nên sử dụng phiên bản để hỗ trợ các API cũ khi cần nâng cấp.

Trong Laravel, ta có thể xây dựng RESTful API bằng cách sử dụng HTTP request và RESTful route. Laravel cung cấp resources controllers và Eloquent resources để tạo, hiển thị, cập nhật và xoá các tài nguyên.

Để viết API document, cần mô tả đầy đủ về các tham số yêu cầu, ví dụ về HTTP requests và responses, cập nhật thường xuyên và đảm bảo cú pháp nhất quán.

Các cơ chế xác thực và xử lý CORS cần được quan tâm khi viết API.

Back to top button