[Git] Cách tạo một repository

Kho chứa (repository) là nơi lưu trữ mã nguồn và cho phép người khác sao chép (clone) mã nguồn đó để làm việc. Kho chứa có hai loại: Kho chứa cục bộ (Local Repository) và Kho chứa từ xa (Remote Repository).

Trong bài này, chúng ta sẽ tạo một kho chứa cục bộ và kho chứa từ xa (sử dụng Github) và làm việc với chúng.

Tạo kho chứa cục bộ

Đầu tiên, để tạo một kho chứa, bạn cần truy cập vào thư mục chứa mã nguồn bằng lệnh cd, sau đó sử dụng lệnh git init để khởi tạo kho chứa trong thư mục đó. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một thư mục mới để chứa mã nguồn và khởi tạo kho chứa cho nó bằng lệnh git init tên_thư_mục để tự động tạo thư mục.

$ git init git_example Khởi tạo kho chứa git trống tại /home/thachpham/git_example/.git/

Ở phần trên, thông báo hiển thị rằng chúng ta đã khởi tạo thành công một kho chứa git trống tại đường dẫn trên. Lưu ý rằng thư mục ẩn .git/ chứa cấu hình của git và lưu trữ thông tin về kho chứa, không được sửa đổi.

Nếu kho chứa của bạn đã có sẵn mã nguồn, bạn cần đưa các tập tin về trạng thái Tracked để làm việc với git. Để làm điều này, bạn sử dụng lệnh git add tên_tập_tin, bạn cũng có thể sử dụng dấu * để đưa tất cả các tập tin vào. Tiếp theo, sử dụng lệnh git status để xem danh sách các tập tin đã được theo dõi.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chỉ số EPS là gì? Mối quan hệ giữa chỉ số EPS và P/E

$ git add readme.txt $ git status On branch master Initial commit Changes to be committed: (use “git rm -cached <file>…” to unstage) new file: readme.txt

Sau khi tập tin đã được đưa vào trạng thái tracked, bạn cần đưa nó vào Khu vực Staging (sẽ giải thích ở bài sau) bằng lệnh git add để commit (ủy thác) và lưu lại các thay đổi. Cấu trúc lệnh commit là git commit -m “Lời nhắn”, lúc này, tất cả các tập tin mới hoặc các tập tin đã được theo dõi trong trạng thái đã thay đổi sẽ được commit.

$ git commit -m “First Commit” [master (root-commit) 799db56] First Commit 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 readme.txt

Bây giờ, bạn đã hoàn thành việc commit ban đầu các tập tin đã đưa vào kho chứa. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về commit trong các bài viết sau. Tóm lại, bạn đã tạo một kho chứa mã nguồn Git cục bộ trên máy tính của mình.

Tạo kho chứa trên Github và làm việc

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào Github, sau đó nhấp vào biểu tượng + trên thanh menu và chọn Tạo kho chứa mới.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Essence là gì? Khám phá công dụng của essence đối với làn da

github-create-repository

Bạn cần đặt tên cho kho chứa của mình. Bạn có thể chọn loại kho chứa là Công khai (ai cũng có thể clone) hoặc Riêng tư (chỉ những người được cấp quyền mới có thể clone).

Sau khi tạo xong, bạn sẽ được chuyển đến trang hướng dẫn làm việc với kho chứa mới tạo. Kho chứa của bạn sẽ có địa chỉ là https://github.com/tên_người_dùng/tên_kho_chứa, ví dụ: https://github.com/thachphamblog/hoc-git.

Bây giờ, bạn hãy clone kho chứa này về máy tính bằng lệnh git clone địa_chỉ.

$ git clone https://github.com/thachphamblog/hoc-git Cloning into ‘hoc-git’… warning: You appear to have cloned an empty repository. Checking connectivity… done

Sau đó, hãy truy cập vào thư mục làm việc (thư mục vừa clone) và thử tạo một tập tin có tên README.md, sau đó sử dụng lệnh git add để đưa tập tin này vào Khu vực Staging.

$ cd hoc-git $ echo “# Huong dan Git co ban” > README.md $ git add README.md $ git commit -m “First commit on Github” [master (root-commit) 6e729a4] First commit on Github 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md

Tuy nhiên, sau khi commit, tập tin đã được commit vẫn chưa xuất hiện trong kho chứa Github. Bạn cần sử dụng lệnh git push để đẩy các tập tin đã commit lên Github. Lưu ý rằng bạn sẽ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu của Github.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI VIẾT THƯ CẢM ƠN BẰNG TIẾNG ANH

$ git push origin master Counting objects: 3, done. Writing objects: 100% (3/3), 244 bytes | 0 bytes/s, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0) To https://github.com/thachphamblog/hoc-git * [new branch] master -> master

Ở đây, “origin” là tên remote (sẽ giải thích ở bài viết sau) và “master” là tên nhánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về hai phần này trong các bài viết riêng. Bây giờ, bạn có thể kiểm tra kho chứa của mình trên Github.

Bạn có thể nhận thấy mỗi khi push lên Github, thông báo trở nên quá dài. Bạn có thể ẩn thông báo này và chỉ hiển thị dòng thông báo về tên người dùng và mật khẩu trên Github bằng cách thiết lập lệnh này.

git config –global push.default simple

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhập mật khẩu mỗi lần, bạn có thể sử dụng SSH với Github (sẽ được giới thiệu sau).

Kết luận

Bây giờ, bạn đã biết cách tạo một kho chứa Git, phải không? Quá đơn giản, phải không? Bây giờ, để dễ dàng tiếp tục các bài viết sau, hãy thực hành tạo một kho chứa trên máy tính và tạo commit, hoặc bạn cũng có thể sử dụng Github để lưu trữ mã nguồn của mình.

Back to top button