Nợ ngắn hạn là gì? Cách tính và xem ý nghĩa tài khoản nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn là một thông tin quan trọng trong bảng cân đối kế toán và được các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nợ ngắn hạn. Cùng với AccNet tìm hiểu về khái niệm và ý nghĩa của nợ ngắn hạn.

nợ ngắn hạn là gì

1. Khái niệm về nợ ngắn hạn

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nợ ngắn hạn là khoản nợ phải trả trong thời hạn không quá một năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường. Đây là khoản nợ doanh nghiệp vay để xoay vòng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các khoản nợ ngắn hạn thường được doanh nghiệp thanh toán bằng tài sản lưu động, như tiền mặt hoặc các khoản phải thu của khách hàng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Net weigh và gross weight là gì

2. Ý nghĩa của nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn là một nguồn vốn quan trọng để hỗ trợ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cao là một yếu tố thu hút nhà đầu tư và đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải quản lý nợ ngắn hạn một cách cẩn thận để hạn chế rủi ro thanh toán và tối ưu hóa dòng tiền.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Điều kiện tối thiểu để thành lập chi Đoàn là gì?

3. Các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp

Các khoản được xếp vào nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm:

  • Các khoản vay ngân hàng ngắn hạn
  • Tiền lương của người lao động
  • Thương phiếu
  • Thuế TNDN phải nộp định kỳ
  • Các khoản ngắn hạn khác

4. Ý nghĩa của nợ ngắn hạn tăng và giảm

4.1 Nợ ngắn hạn tăng

Khi nợ ngắn hạn tăng, có thể thể hiện tình hình tăng trưởng và mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần chú ý đến khả năng thanh toán và rủi ro tài chính.

4.2 Nợ ngắn hạn giảm

Khi nợ ngắn hạn giảm, có thể thể hiện sự mạnh mẽ và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần chú ý đến quan hệ với đối tác và khả năng mở rộng quy mô kinh doanh.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Abv là gì? Chúng ta nên uống loại có độ rượu là bao nhiêu?

5. Cách tính nợ ngắn hạn

Để tính toán nợ ngắn hạn, có thể sử dụng hai hệ số sau:

  • Hệ số thanh toán hiện thời: Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn
  • Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

6. Cách xem nợ ngắn hạn trên báo cáo tài chính

Các khoản nợ ngắn hạn được thể hiện trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể xem chi tiết từng khoản nợ ngắn hạn trong mục “Nợ phải trả”.

Nợ ngắn hạn là một yếu tố quan trọng trong phân tích tài chính của doanh nghiệp và đánh giá khả năng thanh toán.

Back to top button