Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Văn Yên

Chủ nhật - 24/02/2019 08:14
Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Văn Yên. Xem chi tiết:

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Văn Yên

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Văn Yên. Xem chi tiết:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 85/QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Yên Bái, ngày 5 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non

hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Văn Yên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

 

          Căn cứ vào Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội năm 2012 cho trường CĐSP Yên Bái.

         Căn cứ Văn bản số 126/SGD&ĐT-GDCN&TX ngày 20/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tuyển sinh TCMN hệ GDTX đào tạo theo địa chỉ cho huyện Văn Yên và Mù Cang Chải;

         Căn cứ tiêu chí xét tuyển trung cấp mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012 và kết quả phiên họp Hội đồng tuyển sinh Trường ngày 04/5/2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Công nhận 70 thí sinh trúng tuyển trung cấp mầm non hệ vừa làm vừa học  năm 2012 tại huyện Văn Yên (có danh sách kèm theo)

         Điều 2. Giao cho các ông (bà) trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế; trưởng Khoa Giáo dục Mầm non; trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Văn Yên  tổ chức đón tiếp học sinh trúng tuyển, triển khai công tác đào tạo theo đúng kế hoạch.

         Điều 3. Các ông (bà) trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế; trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT  (báo cáo);             

- Sở GD&ĐT Yên Bái (báo cáo);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu VT; ĐT,KHCN&QHQT.   

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)         

 

 

Phạm Xuân Thuỷ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂNLỚP TRUNG CẤP MẦM NON

 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI HUYỆN VĂN YÊN, KHÓA 2012-2014

(Đính kèm Quyết định số  85/QĐ-CĐSP ngày 5/5/2012 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Yên Bái)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

TRƯỜNG ĐĂNG KÝ

1

Sử Thị Hồng

Dung

10/5/1983

Kinh

MN Ngòi A

2

Lê Hồng

Yến

26/09/1993

Kinh

MN Ngòi A

3

Nguyễn Thị Thúy

Vân

7/10/1992

Kinh

MN Yên Hưng

4

Nguyễn Thị

Hiên

16/02/1988

Kinh

MN Yên Hưng

5

Bùi Thị

Hiên

3/3/1981

Tày

MN Yên Thái

6

Nguyễn Thị

Hằng

12/12/1990

Tày

MN Yên Thái

7

Nguyễn Thị

Thùy

30/07/1993

Kinh

MN Xuân Ái

8

Nguyễn Thị

Thảo

16/02/1986

Kinh

MN Xuân Ái

9

Nguyễn Thị

Trinh

7/10/1992

Kinh

MN Xuân Ái

10

Trần Thị Thu

Thảo

8/10/1991

Kinh

MN Xuân Ái

11

Bàn Thị

Nhâm

29/06/1993

Dao

MN Yên Hợp

12

Nguyễn Thị Như

Loan

29/11/1987

Tày

MN Yên Hợp

13

Trần Thị Minh

Luyến

17/07/1979

Kinh

MN Yên Hợp

14

Phạm Thị Khánh

Huyền

04/01/1993

Kinh

MN Yên Hợp

15

Lê Thị Hồng

Nhung

15/08/1993

Kinh

MN Hoàng Thắng

16

Hoàng Thị

Hường

29/10/1985

Tày

MN Hoàng Thắng

17

Đường Thị

Lựu

06/10/1986

Kinh

MN Hoàng Thắng

18

Nguyễn Thị

Liên

23/11/1993

Kinh

MN Hoàng Thắng

19

Trần Thị Thu

23/01/1983

Kinh

MN Hoàng Thắng

20

Nguyễn Thị Ngọc

Phương

27/02/1990

Kinh

MN Mậu Đông

21

Trần Thị

Tươi

4/1/1990

Kinh

MN Mậu Đông

22

Trịnh Thị

1/2/1988

Kinh

MN Mậu Đông

23

Đặng Hương

Giang

13/04/1993

Kinh

MN Đông Cuông

24

Hà Thị Mai

20/06/1985

Kinh

MN Đông Cuông

25

Lương Thị

Hiếu

20/02/1980

Kinh

MN Đông Cuông

26

Nguyễn Thị

Phương

15/08/1990

Kinh

MN Đông Cuông

27

Đào Thị

Hằng

01/04/1990

Kinh

MN Đông Cuông

28

Vũ Thị

Quyên

20/05/1988

Kinh

MN Đông Cuông

29

Nguyễn Thị

Định

14/07/1992

Kinh

MN Đông An

30

Trần Thanh

Thúy

11/12/1982

Kinh

MN Đông An

31

Ngô Thị

Nhung

15/06/1984

Tày

MN Đông An

32

Lê Thị Kim

Thoa

03/03/1988

Kinh

MN An Bình

33

Nguyễn Thị

Hậu

22/05/1993

Kinh

MN An Bình

34

Nguyễn Thị

Nhiên

17/12/1980

Kinh

MN An Bình

35

Trần Thị Quỳnh

Anh

4/12/1992

Kinh

MN An Bình

36

Vũ Thị

Trang

21/01/1992

Kinh

MN Lâm Giang

37

Ngô Thúy

Xuyên

27/08/1980

Kinh

MN Lâm Giang

38

Trần Thị Lương

Thịnh

30/09/1979

Kinh

MN Lâm Giang

39

Đào Thị

Vân

10/10/1988

Kinh

MN Lâm Giang

40

Trần Thị

Ngoan

15/04/2008

Kinh

MN Lâm Giang

41

Triệu Thị Phạm

Bình

12/3/1991

Dao

MN Quang Minh

42

Đặng Thị Thúy

Hương

17/11/1991

Tày

MN Quang Minh

43

Trịnh Thị

Thương

30/12/1976

Kinh

MN Quang Minh

44

Đặng Thị

Nhung

18/06/1991

Kinh

MN Châu Quế Hạ

45

Lưu Thị

Lĩnh

20/10/1984

Kinh

MN Châu Quế Hạ

46

Vũ Thị Quỳnh

Hoa

27/07/1992

Kinh

MN Châu Quế Hạ

47

Trần Thị Thanh

Thủy

25/03/1988

Kinh

MN Châu Quế Hạ

48

Lê Thị Thanh

Thủy

4/5/1991

Kinh

MN Châu Quế Hạ

49

Lương Thị

Vân

3/9/1983

Kinh

MN Châu Quế Hạ

50

Nguyễn Thị

Huế

04/04/1985

Kinh

MN Châu Quế Thượng

51

Phạm Thị

Tuấn

6/1/1985

Kinh

MN Châu Quế Thượng

52

Đặng Thị

Thêm

11/08/1991

Xa phó

MN Châu Quế Thượng

53

Trần Thị

Nhung

20/02/1986

Kinh

MN Châu Quế Thượng

54

Trần Thị

Tươi

20/09/1986

Tày

MN An Thịnh

55

Hà Thị

Huyền

8/12/1986

Tày

MN An Thịnh

56

Nguyễn Thị

Thảo

23/01/1988

Kinh

MN An Thịnh

57

Triệu Thị

Diện

21/02/1983

Dao

MN An Thịnh

58

Đoàn Thị

Hường

20/07/1988

Kinh

MN Đại Phác

59

Nguyễn Thị

Mây

5/2/1988

Kinh

MN Đại Phác

60

Trần Thị Bảo

Yến

2/6/1993

Kinh

MN Đại Phác

61

Vũ Thị

Duyên

20/12/1986

Kinh

MN Yên Phú

62

Chương Thị Thùy

Dung

2/7/1986

Dao

MN Yên Phú

63

Nguyễn Thị

Huế

31/08/1993

Kinh

MN Yên Phú

64

Hoàng Thị

Vân

9/12/1980

Kinh

MN Yên Phú

65

Lê Thị Thanh

Tùng

15/03/1984

Kinh

MN Tân Hợp

66

Đỗ Thị

Phượng

16/01/1983

Dao

MN Tân Hợp

67

Hoàng Thị

Hương

21/10/1988

Thái

MN Tân Hợp

68

Lưu Thị

Thảo

8/3/1984

Kinh

MN Tân Hợp

69

Tạ Thị

Duyên

21/03/1993

Kinh

MN Tân Hợp

70

Lê Thị

Thêm

13/10/1992

Kinh

MN Tân Hợp

                                                                                                                  

 

(Danh sách này có 70 thí sinh được công nhận trúng tuyển)

                                                                                                                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây