Kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

Chủ nhật - 24/02/2019 08:30
Cách đây tròn 85 năm đã diễn ra một sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc - đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, được đánh dấu bởi Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng (bao gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930.
Kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

Kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

Cách đây tròn 85 năm đã diễn ra một sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc - đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, được đánh dấu bởi Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng (bao gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930.

Hội nghị này có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng, chính vì vậy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, đồng bào, đồng chí cả nước. Đây là các văn kiện quan trọng, hợp thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, giải quyết những vấn đề cơ bản và định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.    85 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, được đánh dấu bởi những thành tựu quan trọng:

Một là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong suốt 15 năm sau ngày thành lập Đảng, là quá trình đấu tranh cách mạng vô cùng khó khăn gian khổ của Đảng và dân tộc ta; từ cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939 đến cao trào giải phóng dân tộc 1939 -1945.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc. Với quyết tâm lớn của cả dân tộc “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, với đường lối toàn dân, toàn diện, trường kỳ; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của Thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, chiến thắng này đã chấm dứt sư thống trị của Thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Ngay sau đó Đế quốc Mỹ đã biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới chúng ta đã kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng để có được đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn miền Nam, thống nhất đất nước - đánh dấu một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, đánh dấu một sự kiện có tầm quốc tế và mang tính thời đại sâu sắc.

Ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi giành được trong 85 năm chiến đấu và chiến thắng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, kém phát triển và đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Những thắng lợi dành được trong 85 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo cho chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được đẩy mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng vừa là đòi hỏi chính đáng của xã hội, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Chỉ có như vậy, Đảng mới thật sự xứng đáng với sự ủy thác của nhân nhân để lãnh đạo đất nước. Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Với mục tiêu kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2015), tự hào về truyền thống của Đảng; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội ./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây