Giá trị thuần có thể thực hiện được (Net Realizable Value – NRV) là gì?


Hình minh họa. Nguồn: www.educba.com

Giá trị thuần có thể thực hiện được

Giá trị thuần có thể thực hiện được (NRV) là khái niệm tiếng Anh cho Net Realizable Value.

Giá trị thuần có thể thực hiện được (NRV) là giá trị thu được khi bán tài sản trừ đi chi phí ước tính liên quan đến quá trình bán hoặc xử lý tài sản.

Nội dung

NRV là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để đánh giá giá trị tài sản khi kế toán hàng tồn kho. Phương pháp này được áp dụng trong cả Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Theo GAAP, Kế toán viên công chứng (CPA) phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong công việc kế toán của mình. Nguyên tắc này đòi hỏi kế toán không được tạo ra lợi nhuận quá cao và không phóng đại giá trị của tài sản.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Hai tài sản quan trọng nhất mà công ty có thể có trong bảng cân đối kế toán là các khoản phải thu và hàng tồn kho. NRV được sử dụng để định giá cả hai loại tài sản này.

Ví dụ về ứng dụng của giá trị thuần có thể thực hiện được

1. Các khoản phải thu

Khi khách hàng thanh toán hóa đơn chưa thanh toán, số dư trong tài khoản khoản phải thu được chuyển đổi thành tiền mặt. Tuy nhiên, số dư cần được điều chỉnh giảm cho các khách hàng không thanh toán. NRV cho khoản phải thu được tính bằng cách trừ số dư khoản phải thu đầy đủ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

2. Hàng tồn kho

Theo quy định GAAP trước đây, kế toán viên phải chọn giá thấp hơn giữa giá vốn và giá thị trường (lower of cost or market – LCM) để định giá hàng tồn kho trong bảng cân đối kế toán.

Nếu giá thị trường của hàng tồn kho giảm dưới mức giá gốc, nguyên tắc thận trọng yêu cầu kế toán sử dụng giá thị trường để định giá hàng tồn kho. Giá thị trường thường là giá thấp hơn giá thay thế và NRV.

Hiệp hội Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) – các tiêu chuẩn GAAP, gần đây đã ban hành các cập nhật để thay đổi các yêu cầu kế toán hàng tồn kho cho các công ty.

Cong ty không được sử dụng phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) hoặc phương pháp chi phí bán lẻ. Bây giờ công ty phải sử dụng phương pháp giá thấp hơn chi phí hoặc NRV để tuân thủ các quy tắc IFRS.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Romper Là Gì? Giải Đáp 99 Thắc Mắc Về Romper

Khi một công ty mua hang, công ty sẽ phải chịu thêm chi phí để lưu trữ và vận chuyển hàng tồn kho. Chi phí này được trừ vào giá bán để tính NRV. Ví dụ: một nhà bán lẻ mua một số lượng đồ nội thất đắt tiền để kinh doanh, và công ty phải xây dựng khu trưng bày và thuê nhà thầu để vận chuyển đồ đạc cho khách hàng.

3. Kế toán chi phí

NRV cũng được sử dụng để tính toán chi phí khi sản phẩm được sản xuất trong cùng một hệ thống chi phí chung cho đến khi sản phẩm được hoàn thiện. NRV được sử dụng để phân bổ chi phí chung cho từng sản phẩm. Điều này giúp quản lý tính toán tổng chi phí và định giá bán cho từng sản phẩm.

(Nguồn: Investopedia)

Back to top button