Lục Thần Thông là gì

Lục Thần Thông, hay còn được gọi là Lục Thông, là bộ sáu phép thần thông mà sẽ nắm vững toàn bộ các loại phép thuật trong thế gian và xuất thế gian. Bộ sáu phép này bao gồm:

 1. Thiên Nhãn Thông.
 2. Thiên Nhĩ Thông.
 3. Tha Tâm Thông.
 4. Túc Mạng Thông.
 5. Thần Cảnh Thông.
 6. Lậu Tận Thông.

Trong số này, Ngũ Thông là năm món đầu mà nhiều người đã chứng minh thành công, trong khi Lậu Tận Thông là rất hiếm gặp. Điều này bởi vì chứng minh được Lậu Tận Thông có nghĩa là đã đạt đến cấp bậc A La Hán.

Người học Phật pháp chân thực, bất kể đã xuất gia hay ở chốn gia đình, nếu tận hưởng sống một cuộc sống nghiêm ngặt và giữ tâm trong sạch, họ có thể tự mở ra Ngũ Thông. Tuy nhiên, nếu tu hành một cách sai lầm hoặc mong muốn sức mạnh thần thông như việc nấu cát thành cơm, thì càng cầu càng xa!

Hòa thượng Tuyên Hóa đã nói: “Đối với việc đào tạo tài năng trẻ em đạt được Ngũ Thông, trai trước khi 16 tuổi và gái trước khi 14 tuổi là một cách dễ nhất”. Lúc đó, khi Hòa thượng còn ở Trung Quốc, Ngài đã dạy nhiều đệ tử nhỏ và tất cả đều đã chứng minh thành công Ngũ Thông. Tại sao chỉ có Ngũ Thông? Vì nếu đạt được Lậu Tận Thông, đó có nghĩa là đã đạt được cấp bậc A La Hán.

Cư sĩ Quả Khanh cũng có sức mạnh kỳ diệu trong việc bảo vệ sự giác ngộ. Theo lời của Hòa thượng Tuyên Hóa, dưới sự bảo vệ của Quả Khanh, hơn 20 người đã chứng minh thành công Ngũ Thông.

 • Người đạt được quả Tu Đà Hoàn.
 • Phép thuật có thật hay không.
 • Người thần linh là ai.
 • Tam giới là gì.
 • Chuyện tâm linh có thật.
 • Cảnh giới trong quá trình tu hành Phật.
 • Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng Tuyên Hóa.

Lục Thần Thông là gì?

Từ xưa đến nay, nhiều người đã chứng minh thành công Ngũ Thông, nhưng chỉ một số ít người đã đạt được Lục Thần Thông. Chỉ có những vị A La Hán và Bồ Tát trở lên mới chứng minh được Lậu Tận Thông. Đạt được quả vị này có nghĩa là vĩnh viễn thoát khỏi sự sanh tử và luân hồi. Vậy Lục Thần Thông là gì?

Thiên Nhãn Thông

Người chứng minh Thiên Nhãn Thông có khả năng nhìn thấy toàn bộ các thế giới trong Tam thiên Đại thiên mà không có chướng ngại. Từ địa ngục cho đến cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, tất cả đều rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay. Trong số các đệ tử Phật, Tôn giả A Na Luật là người đứng đầu về Thiên Nhãn Thông.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bắp bò là gì? Bắp bò nấu gì ngon?
Thiên Nhĩ Thông

Người chứng minh Thiên Nhĩ Thông có khả năng nghe và hiểu được mọi âm thanh của mọi loại sinh vật trong vòng đời luân hồi. Âm thanh từ bất kỳ nơi nào trong Tam Thiên Đại Thiên cũng đều rõ ràng.

Tha Tâm Thông

Người chứng minh Tha Tâm Thông có khả năng đọc được ý nghĩ của mọi loại sinh vật. Tất cả những suy nghĩ ta có trong đầu, người chứng minh Tha Tâm Thông đều biết hết.

Túc Mạng Thông

Người chứng minh Túc Mạng Thông có khả năng nhìn thấu được tiền kiếp của bất kỳ sinh vật nào. Họ biết hết tất cả việc làm thiện và ác mà chúng ta đã làm trong nhiều tiền kiếp trước.

Thần Cảnh Thông

Thần Cảnh Thông, còn được gọi là Thần Túc Thông, là cảnh giới kỳ diệu không thể tưởng tượng. Người chứng minh được cảnh giới này có thể biến hóa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Họ có thể bay lên trời, đi dưới nước và biến hóa theo ý muốn (Giống như Ngài Chú Am trong bài viết này).

Lậu Tận Thông

Đây là quả vị chứng minh thành công, để vĩnh viễn thoát khỏi sự sanh tử và luân hồi. Người tu hành đạt được quả vị này sẽ trở thành bậc A La Hán.

Lục Thần Thông: Luận về Đạo Nhãn

Trong Niệm Phật Thập Yếu, Tổ Thiền Tâm đã khảo cứu Kinh Phật và nói về Lục Thần Thông: “Theo Kinh Phật, Đạo Nhãn và Thần Thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàn chỉ áp dụng cho một thế giới nhỏ, bao gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một ngày và đêm, sáu cõi trời Dục và một cõi Sơ Thiền.

Đạo Nhãn và Thần Thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm áp dụng cho một thế giới nhỏ hơn. Bậc A Na Hàm áp dụng cho một thế giới trung bình. Bậc A La Hán áp dụng cho một thế giới lớn.”

Đối với bậc Sơ Địa Bồ Tát, Đạo Nhãn của họ có thể nhìn thấy một trăm cõi Phật và trăm vị Phật, chứng minh một trăm Tam Muội. Thần lực của họ có thể chiếu sáng và rung động trăm cõi Phật, đi qua trăm cõi Phật độ.

Đạo Nhãn và Thần Thông của bậc Nhị Địa Bồ Tát áp dụng cho một ngàn cõi Phật. Bậc Tam Địa Bồ Tát áp dụng cho một trăm ngàn cõi Phật. Như vậy, các cấp bậc sẽ tiếp tục tăng lên một cách vô hạn cho đến khi đến bậc đệ Thập Địa Bồ Tát ở ngôi Pháp Vân. Thần Thông và sức mạnh của đạo, bao gồm cả quốc độ vô tận.”

Xưa kia, Mục Kiền Liên đã hiện thân trong ngôi A La Hán. Tuy nhiên, thực ra Ngài là bậc Bồ Tát xuất hiện dưới dạng Thanh Văn để tu hành Bồ Tát. Khi nghe Kinh A Di Đà Phật, Ngài đã sử dụng thần thông của mình để tìm đến Cực Lạc. Nhưng Ngài tìm mãi mà không thấy, cuối cùng đã lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cách đọc hoa gió trong bản vẽ kiến trúc chi tiết từ A tới Z

*

Núi Tu Di cao tám muôn bốn ngàn do tuần, mỗi do tuần trung bình là sáu mươi dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng trong cõi ấy, thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi Mục Kiền Liên đến nơi này, thấy Phật đang giảng pháp cho đám đông. Lúc đó, Ngài đã đi quanh trên miệng chén của một vị tăng. Vị tăng ấy đã hỏi Ngài rằng: “Trên miệng chén của tôi có một con sâu nhỏ giống hình người bò. Ngài Tu Di Tướng đã trả lời:

“Không phải như vậy. Đó chính là vị Thanh Văn, đệ tử đứng đầu của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên.”

Khi nghe tin này, Mục Kiền Liên đã hiện thân với hình dạng núi Tu Di, cùng kích thước với tất cả chúng sinh ở thế giới này. Ngài đã nói với Phật về nguyên nhân Ngài đã lạc đến thế giới này. Sau đó, Ngài đã yêu cầu Phật dùng thần lực để đưa Ngài trở lại Ta Bà.

Trong thời kỳ pháp bị suy yếu này, việc đạt giác ngộ thông qua thiền định là khó khăn, chưa nói đến việc chứng minh thành công! Khi chưa đạt thành tựu, chắc chắn sẽ luân hồi. Sự khỏi sanh còn không được đảm bảo, còn việc tu hành qua vô số kiếp…

Do đó, xưa kia, Duy Ma Cật đã sử dụng thần thông để đem các tòa ngồi nghiêm đẹp cao bốn muôn hai ngàn do tuần ở tu viện Phật Tu Di Đăng Vương đến nơi tịnh thất. Chỉ có các bậc đại Bồ Tát mới có thể lên ngồi sau khi đã cúng dường mười phương chư Phật. Các đệ tử Thanh Văn không được lên ngồi. Dù họ có Lục Thần Thông nhưng không thể lên ngồi.

Duy Ma Cật biết rằng các tòa sư tử này là nhờ công đức phước từ Tu Di Đăng Vương Như Lai ban cho. Ngài đã bảo các vị đó xưng danh quy kính các vị Phật, sau đó mới được lên ngồi. Vì vậy, để đến cõi Cực Lạc ở phương Tây, việc niệm Phật A Di Đà là điều cần thiết.

Lời dạy của Phật về tu Lục Thần Thông

Trong kinh Bồ Tát-xử-thai, Bồ Tát Diệu Thiện đã hỏi Phật: “Thưa đức Thế Tôn, làm sao để Bồ Tát có thể chứng minh được phép Ngũ Thông từ tu hành?”

Đức Phật đã trả lời: “Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong thế giới nguyên thuỷ không cần phải có phép nhãn thông để nhìn thấy tất cả chúng sinh lớn nhỏ, tốt xấu, cây cối trong thế giới Diêm-phù-đề. Có những người có thể nhìn thấy hai, ba, bốn thế giới. Hoặc có người có thể nghe thấu suốt tiếng các chúng sinh trong một thế giới. Hoặc có người biết về tiền kiếp của mình, từ đâu sinh ra, cha mẹ, gia đình, tên tuổi, tất cả đều biết rõ ràng. Hoặc có người biết tâm của người khác, biết xem liệu người đó sẽ hướng về đâu, có duyên hay không duyên. Hoặc có người biết cảm nhận và ý nghĩ của người khác mà không cần học tập. Nhờ thế, cất mình khỏi một thế giới, hai thế giới, ba thế giới và đi qua trên không như trên đất, trên đất cũng như trên không”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phản ứng hóa học là gì? Phân loại, điều kiện & bài tập vận dụng

Đức Phật tiếp tục nói rằng: “Thiện nam tử, thiện nữ nhân khi tu luyện phép nhãn thông sẽ nhìn thấy một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới, ba đại thiên thế giới, hoặc nghe thấy mọi âm thanh trong một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới, ba đại thiên thế giới và trong cả sáu đạo tốt xấu đều thấu hiểu rõ ràng.

Hoặc có người loại bỏ ý thức và tĩnh tâm, biết được tiền kiếp của mình trong một kiếp, hai kiếp hoặc thậm chí vô số kiếp. Họ biết từ đâu sinh ra, cha mẹ, gia đình, tên họ, chủng tộc, tất cả đều biết rõ ràng. Hoặc có người tu luyện mười phép thần thông, biết đến pháp tính, nhớ mãi không quên.

Nhờ thế, họ biết tâm niệm của người khác trong một kiếp, hai kiếp hoặc thậm chí vô số kiếp. Họ biết từ đâu sinh ra, cha mẹ, gia đình, tên họ, chủng tộc, tất cả đều biết rõ ràng. Hoặc có người tìm hiểu về tư duy và tâm lý, giữ tâm trong sáng, giữ thân trong sạch và có ý thức trong suy nghĩ. Nhờ thế, họ có thể bay lên từ một thế giới đến hai thế giới, ba thế giới mà không gặp trở ngại.

Hoặc có người sắp sửa giác ngộ, loại bỏ sự gắn bó của chúng sinh. Họ ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, quyết không đứng dậy và sẵn sàng trở thành Phật, có đủ Ngũ Thông”. Sau đó, đức Phật đã nói câu chuyện sau:

*

Thần thông của người thành thế

Giống như chim bay,

Có giới hạn về cách xa,

Nhưng không thoát khỏi sự sống tử.

Thần thông của chư Phật

Luôn chân thật vô cùng.

Tấm lòng đến ngay tức khắc,

Và không biết mệt mỏi.

Vì lòng thương xót chúng sinh,

Ngũ Thông là vô ngại thật sự.

Ngũ Thông của thế gian

Sẽ không thể đạt được thành tựu.

Thần Thông của chư Phật

Là vững chắc và bền bỉ,

Được truyền từ đức Phật Niết-bàn.

(Lục Thần Thông là gì – Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Tuệ Tâm, 2021.

Back to top button