IC50 là gì? Các xét nghiệm về IC50 và phương trình Cheng Prusoff

IC50 (nồng độ ức chế một nửa) là một cách đo lường đặc biệt trong việc ức chế một chức năng sinh học hoặc hóa sinh. IC50 là một chỉ số định lượng cho biết mức độ cần thiết của một chất ức chế cụ thể (ví dụ như một loại thuốc) để ức chế một quá trình sinh học hoặc một thành phần sinh học điều chỉnh cùng 50%. Thành phần sinh học có thể là enzyme, tế bào, thụ thể tế bào hoặc vi sinh vật. Giá trị IC50 thường được biểu thị dưới dạng nồng độ mol.

IC50 là gì?

IC50 thường được sử dụng như một chỉ số trong nghiên cứu dược lý. IC50 có thể được so sánh với các chỉ số hiệu quả khác, như EC50 cho các loại thuốc kích thích. EC50 biểu thị liều hoặc nồng độ trong huyết thanh cần thiết để đạt được 50% hiệu quả tối đa trên cơ thể sống.

ic50 là gì

IC50 có thể được xác định thông qua xét nghiệm chức năng hoặc các thử nghiệm khác.

Thỉnh thoảng, giá trị IC50 có thể được chuyển đổi thành pIC50.

pIC50 = – log10(IC50)

Với dấu trừ, giá trị cao hơn của pIC50 cho thấy các chất ức chế mạnh hơn theo cấp số nhân. Thông thường, pIC50 được tính bằng đơn vị nồng độ mol (mol/L hoặc M), do đó IC50 cũng được tính bằng đơn vị M.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đa tình là gì? Dấu hiệu nhận biết những người đa tình?

Xét nghiệm đối kháng chức năng

IC50 của một loại thuốc có thể được xác định bằng cách xây dựng đường cong phản ứng với liều và kiểm tra ảnh hưởng của nồng độ chất đối kháng khác nhau trong việc đảo ngược hoạt động của chất chủ vận. Giá trị IC50 có thể được tính cho một chất đối kháng cụ thể bằng cách xác định nồng độ cần thiết để ức chế một nửa phản ứng sinh học tối đa của chất chủ vận. Giá trị IC50 có thể được sử dụng để so sánh tiềm năng của hai chất đối kháng.

Giá trị IC50 rất phụ thuộc vào các điều kiện thử nghiệm. Giá trị IC50 tăng khi nồng độ chất chủ vận tăng. Hơn nữa, giá trị IC50 có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác tùy thuộc vào loại ức chế.

Đối với enzyme phụ thuộc vào ATP, giá trị IC50 phụ thuộc vào nồng độ ATP, đặc biệt là trong trường hợp ức chế là cạnh tranh.

IC50 và các mối quan hệ

Xét nghiệm cạnh tranh ràng buộc

Trong loại xét nghiệm này, một nồng độ radioligand duy nhất (thường là chất chủ vận) được sử dụng trong mỗi ống nghiệm. Chất cạnh tranh được sử dụng ở nồng độ thấp, thường ở hoặc dưới giá trị Kd của nó. Thông qua sự hiện diện của một chuỗi nồng độ các hợp chất không phóng xạ cạnh tranh khác (thường là chất đối kháng), sự kết hợp cụ thể của radioligand sau đó được xác định để đo lường tiềm năng mà chúng cạnh tranh để kết hợp với radioligand.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Candle Cove Là Gì – Candle Cove Nguồn: Hài

Trong tình huống này, IC50 là nồng độ của chất cạnh tranh thay thế 50% sự kết hợp cụ thể của radioligand. Giá trị IC50 có thể được chuyển đổi thành hằng số ức chế tuyệt đối Ki bằng phương trình Cheng-Prusoff, mà được phát triển bởi Yung-Chi Cheng và William Prusoff (xem Ki).

Phương trình Cheng Prusoff

IC50 không phải là một chỉ số trực tiếp, mặc dù cả hai có thể có mối quan hệ chặt chẽ với các chất chủ vận cạnh tranh và chất đối kháng theo phương trình Cheng-Prusoff. Đối với các phản ứng enzyme, phương trình này có dạng:

Trong đó Ki là độ kết hợp của chất ức chế, IC50 là độ mạnh của chất ức chế, [S] là nồng độ chất cơ nguyên cố định và Km là nồng độ chất cơ nguyên mà hoạt động của enzyme đạt mức tối đa một nửa (nhưng thường bị nhầm lẫn với độ kết hợp của chất cơ nguyên cho enzyme, mà không phải là nhiệm vụ của nó).

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Ngoài ra, đối với hằng số ức chế tại các thụ thể tế bào:

Trong đó [A] là nồng độ cơ nguyên cố định của chất chủ vận và EC50 là nồng độ chất chủ vận cần để kích hoạt một nửa thụ thể tối đa. Trong khi giá trị IC50 có thể thay đổi giữa các thử nghiệm tùy thuộc vào các điều kiện thử nghiệm (ví dụ: nồng độ chất cơ nguyên và enzyme), Ki là một giá trị tuyệt đối. Ki là hằng số ức chế của loại thuốc; nồng độ của chất cạnh tranh trong xét nghiệm cạnh tranh sẽ chiếm 50% số lượng thụ thể nếu không có chất cạnh tranh.

Phương trình Cheng-Prusoff tạo ra các ước tính tốt ở nồng độ chất chủ vận cao, nhưng có thể làm sai lệch hoặc dưới mức Ki ở nồng độ chất chủ vận thấp. Vì vậy, trong những điều kiện này, các phân tích khác đã được đề xuất.

Tham khảo từ: en.wikipedia.org/wiki/IC50

Back to top button