Hợp tác xã là gì? Mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã

Tổ chức hợp tác xã là gì? Cơ cấu quản lý của tổ chức hợp tác xã như thế nào? Hãy cùng LawKey khám phá mô hình tổ chức hợp tác xã trong bài viết này.

Tổ chức hợp tác xã là gì?

Tổ chức hợp tác xã là một hình thức kinh tế tập thể, trong đó các thành viên cùng sở hữu và hoạt động chung. Tổ chức này được coi là một pháp nhân, có ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Tổ chức hợp tác xã hoạt động dựa trên nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý.

Tổ chức hợp tác xã là một mô hình tổ chức kinh tế phổ biến đã tồn tại từ lâu và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam, song song với các loại hình doanh nghiệp khác.

Việc thành lập một tổ chức hợp tác xã tương tự như việc thành lập một công ty, đòi hỏi đăng ký tại một Cơ quan có thẩm quyền.

Theo Điều 29 của Luật Hợp tác xã 2012, cơ cấu tổ chức của một tổ chức hợp tác xã bao gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

>> Xem thêm: Nguyên tắc phân phối thu nhập của tổ chức hợp tác xã

Cơ cấu quản lý của tổ chức hợp tác xã

Tổ chức hợp tác xã có cơ cấu quản lý bao gồm: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (ban giám đốc) và ban kiểm soát.

Đại hội thành viên của tổ chức hợp tác xã

Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong tổ chức hợp tác xã. Đại hội thành viên bao gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên có thể được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nối mi volume là gì? Kỹ thuật nối mi và các kiểu nối mi volume đẹp tự nhiên

Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong vòng 3 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, do hội đồng quản trị triệu tập.

Đại hội thành viên bất thường có thể được triệu tập theo quy định của hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên trong tổ chức hợp tác xã.

Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên hợp tác xã được quy định tại Điều 32 của Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ của tổ chức hợp tác xã.

Hội đồng quản trị của tổ chức hợp tác xã

Hội đồng quản trị của tổ chức hợp tác xã là cơ quan quản lý do đại hội thành lập hoặc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị bao gồm chủ tịch và các thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị được quy định trong điều lệ, nhưng tối thiểu là 3 người và tối đa là 15 người.

Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị của tổ chức hợp tác xã được quy định trong điều lệ của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tối thiểu là 2 năm và tối đa là 5 năm.

Kỳ họp: Hội đồng quản trị họp định kỳ theo quy định của điều lệ, ít nhất là 3 tháng một lần, do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị được ủy quyền triệu tập.

Hội đồng quản trị có thể họp bất thường khi có yêu cầu từ ít nhất một phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị hoặc từ chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) của tổ chức hợp tác xã.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   62zz là gì? Thuật ngữ độ xe nhất định phải biết

Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị được quy định tại Điều 36 của Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ của tổ chức hợp tác xã.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện cho tổ chức hợp tác xã theo pháp luật. Chủ tịch có quyền hạn và nhiệm vụ lập kế hoạch và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng quản trị. Chủ tịch chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội thành viên, trừ khi có quy định khác trong Luật Hợp tác xã 2012 hoặc Điều lệ của tổ chức hợp tác xã. Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. Chủ tịch ký các văn bản của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ; thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ.

Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức hợp tác xã

Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

– Tổ chức và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của tổ chức hợp tác xã;

– Thực hiện nghị quyết của Đại hội thành viên, quyết định của Hội đồng quản trị;

– Ký kết hợp đồng thay mặt tổ chức hợp tác xã theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Báo cáo tài chính hàng năm cho Hội đồng quản trị;

– Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ phận hỗ trợ, đơn vị trực thuộc của tổ chức hợp tác xã để đệ trình cho Hội đồng quản trị quyết định;

– Tuyển dụng lao động theo quyết định của Hội đồng quản trị;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   VCS Là Gì, VCS Tập Trung và VCS Phân Tán Khác Nhau Như Thế Nào

– Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ và quy chế của tổ chức hợp tác xã.

Trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) là người được thuê bởi tổ chức hợp tác xã, ngoài việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định trên, ông/ bà còn ví trách nhiệm và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động, và có thể được mời tham gia vào các cuộc họp của Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị.

>> Xem thêm: Giám đốc hợp tác xã

Ban Kiểm soát

Đối với tổ chức hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, phải thành lập Ban Kiểm soát. Đối với các tổ chức hợp tác xã có dưới 30 thành viên, việc thành lập Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được quy định trong Điều lệ.

Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được bầu trực tiếp từ thành viên và đại diện cho tổ chức hợp tác xã theo hình thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên trong Ban Kiểm soát được quyết định bởi đại hội thành viên, nhưng không quá 7 người.

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên kéo dài suốt nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được quy định tại khoản 4 của Điều 39 Luật Hợp tác xã 2012

>> Xem thêm: Thủ tục giải thể tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trên đây là thông tin tư vấn về một số quy định liên quan đến tổ chức hợp tác xã mà LawKey muốn chia sẻ với bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với LawKey qua thông tin trên trang web hoặc dưới đây để được hỗ trợ:

Điện thoại: (024) 665.65.366 Hotline: 0967.59.1128

Email: [email protected] Facebook: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật

Back to top button