Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học, THCS

Mỗi khi chúng ta trải qua môi trường giáo dục trường học, chúng ta đã có cơ hội được gắn bó với các thầy cô giáo chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm của lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và thành viên trong lớp. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm bao gồm lập kế hoạch, tổ chức các chủ đề dựa trên kế hoạch và theo dõi và đánh giá hoạt động của học sinh. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng và cần được tận dụng để đảm bảo sự phát triển của hệ thống giáo dục.

Hệ thống giáo dục và đào tạo của chúng ta luôn là nhiệm vụ hàng đầu, được các cơ quan, ngành đánh giá cao và ưu tiên phát triển. Để giáo dục các thế hệ học sinh có tiềm năng và tri thức, giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học và trung học phổ thông.

Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học, THCS

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Quy định chung về nhiệm vụ và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm:

Theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư sổ 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nội dung như sau:

Giáo viên chủ nhiệm có những nhiệm vụ sau đây:

– Thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm phải lập kế hoạch các hoạt động giáo dục có mục tiêu rõ ràng, nội dung và phương pháp giáo dục phải thực hiện được, phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của học sinh nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp và từng học sinh.

– Thứ hai, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã lập.

– Thứ ba, tham gia phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các giáo viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh của lớp chủ nhiệm và đóng góp vào việc kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng cho sự phát triển trường học.

– Thứ tư, giáo viên chủ nhiệm phải có nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, kiểm tra lại và rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Phải hoàn thành việc ghi sổ điểm và học bạ cho học sinh.

– Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm phải báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Giáo viên chủ nhiệm có những quyền hạn sau đây:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tầm quan trọng của Ambient Occlusion trong thiết kế game

– Thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm có quyền tham gia giờ học, các hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình.

– Thứ hai, giáo viên chủ nhiệm có quyền tham gia các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh của lớp mình.

– Thứ ba, giáo viên chủ nhiệm có quyền tham gia các lớp bồi dưỡng và hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

– Thứ tư, giáo viên chủ nhiệm có quyền cho phép học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.

– Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm còn được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp.

Ngoài việc thực hiện đúng các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên chủ nhiệm còn phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được quy định chi tiết tại Điều 4 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/tháng 10/năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập theo như cả Bộ và Chính phủ đã đề ra với các nội dung sau:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm vững và hiểu biết học sinh trong lớp về mặt nào đó để có biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và cả lớp.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp; đề nghị danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn thành việc ghi sổ điểm và học bạ cho học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trong trường hợp được ủy quyền.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học:

Cấp tiểu học là một môi trường giáo dục đặc biệt. Đây là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, là thời gian xây dựng nhân cách và phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ.

Mục tiêu chung của chương trình giáo dục tiểu học là giúp học sinh phát triển toàn diện về mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính linh hoạt và sáng tạo, hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa của người dân Việt Nam, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học hay chuẩn bị cho cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.1. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học:

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học phải lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục có mục tiêu rõ ràng, nội dung và phương pháp giáo dục phải thực hiện được, phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của học sinh nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và từng học sinh.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   “Quả chanh” trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa & Ví dụ

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học phải phối hợp cùng với cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm cho từng tháng, học kỳ và năm học. Đồng thời, phải báo cáo kết quả đó cho nhà trường vào cuối mỗi tháng.

– Trong trường hợp cần thiết, giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học phải liên hệ với gia đình học sinh để phối hợp giáo dục học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học ghi nhận, xác nhận các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính cần phải thực hiện trong lớp.

– Khi kết thúc năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp phải chuyển giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học phải tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có giải pháp tổ chức giáo dục phù hợp với từng đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

– Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục có mục tiêu rõ ràng, nội dung và phương pháp giáo dục phải thực hiện được, phù hợp với đặc điểm của học sinh, hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

– Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã lập.

– Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội liên quan để hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh của lớp chủ nhiệm và đóng góp vào việc huy động nguồn lực trong cộng đồng để phát triển trường học;

– Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, kiểm tra lại và rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng được ủy quyền.

– Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong lớp học; là thành viên tích cực trong phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

2.2. Quyền hạn:

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học được mời tham gia họp hoặc là thành viên của hội đồng giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh của lớp mình phụ trách.

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học có quyền liên hệ với các giáo viên bộ môn, tổ trưởng tổ chuyên môn, ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thông báo về tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh lớp mình.

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học có quyền cho phép học sinh nghỉ học (khi có đơn xin với lý do hợp lý).

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học có quyền gặp gỡ học sinh cá nhân tại nơi làm việc để giáo dục học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm ở cấp tiểu học có quyền mời phụ huynh của học sinh đến trường để phối hợp giáo dục khi cần thiết.

– Giáo viên chủ nhiệm là người chủ chốt trong nhà trường và đảm nhận công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mác thép CB400V là gì?

Việc giáo dục trong giai đoạn tiểu học có vai trò quan trọng. Trong đó, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức, lãnh đạo và điều chỉnh hoạt động của học sinh, trong khi học sinh sẽ lắng nghe và tự giác thông qua nỗ lực của bản thân nhằm đạt được mục tiêu học tập. Giai đoạn tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản và cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Học sinh cần có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán. Hơn nữa, học sinh cần rèn luyện thể chất, duy trì vệ sinh cá nhân và có những hiểu biết cơ bản về hát hò, múa, âm nhạc và mỹ thuật. Giáo dục tiểu học cần giúp học sinh phát triển tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; đồng thời khuyến khích các kỹ năng tự học và làm việc nhóm; rèn luyện khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế và tạo hứng thú học tập cho học sinh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm ở cấp THCS:

3.1. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS:

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS phải lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục có mục tiêu rõ ràng, nội dung và phương pháp giáo dục phải thực hiện được, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và từng học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã lập.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, kiểm tra lại và rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS phải báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3.2. Quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm ở cấp THCS:

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS có quyền tham gia dự các giờ học, các hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS có quyền tham gia các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh của lớp mình.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS có quyền tham gia các lớp bồi dưỡng và hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS có quyền cho phép học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp.

Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những thành tựu của giáo dục tiểu học, có kiến thức phổ thông ở cấp cơ sở và hiểu biết cơ bản về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, học trung cấp nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động và đảm bảo học sinh có hiểu biết cơ bản về Tiếng Việt, toán học, lịch sử dân tộc; hiểu biết về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; hiểu biết cơ bản về kỹ thuật và hướng nghiệp.

You May Also Like

About the Author: admin