Đối tượng của hợp đồng là gì?

Đối tượng trong một hợp đồng đề cập đến cái gì? Có những loại đối tượng nào thể hiện cho các loại hợp đồng tương ứng? Điều này được định rõ dựa trên quy định của pháp luật?

Đọc thêm: Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp

Đọc thêm: Chi nhánh có quyền ký kết hợp đồng không?

1. Định nghĩa:

– Hợp đồng là một thỏa thuận giữa các bên về việc thành lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự.

– Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của hợp đồng dân sự:

  • Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.
  • Hợp đồng có thể bao gồm các nội dung sau:

+ Đối tượng của hợp đồng;

+ Số lượng, chất lượng;

+ Giá cả, phương thức thanh toán;

+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mở (NAT) port là gì,làm gì, công dụng, cách mở, bản chất

+ Trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng;

+ Phương pháp giải quyết tranh chấp.

Trong đó, mỗi hợp đồng có một đối tượng cụ thể. Ví dụ, đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa.

2. Có những loại đối tượng nào thể hiện cho từng loại hợp đồng? Điều này dựa trên quy định của pháp luật:

2.1 Hợp đồng mua bán tài sản:

– Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là các loại tài sản như: đồ vật, tiền tệ, giấy tờ có giá trị và quyền sở hữu tài sản.

– Tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau để trở thành đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản:

  • Phải là tài sản có thể giao dịch được;
  • Phải được xác định rõ. Nếu là đồ vật, phải xác định số lượng và đặc điểm. Nếu là quyền sở hữu tài sản, phải có giấy tờ hoặc bằng chứng khác chứng minh quyền sở hữu của người bán;
  • Không phải là tài sản đang bị tranh chấp quyền sở hữu;
  • Không phải là tài sản đang bị kê biên để thi hành án;
  • Không phải là tài sản đang được sử dụng để bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, trừ khi có quy định khác của pháp luật hoặc các bên đã có thỏa thuận khác;
  • Trong trường hợp hợp đồng mua bán tài sản là tài sản có giới hạn quyền giao dịch, việc mua bán phải tuân theo quy định của pháp luật về trình tự và thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cách Đơn Giản Xác Định Chính Xác Đời Iphone 5S A1453 Là Gì, Cách Nhận Biết Hai Phiên Bản Cdma Và Gsm Ở Iphone

2.2 Đối tượng của hợp đồng dịch vụ:

– Hợp đồng dịch vụ là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên cung cấp dịch vụ và thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, trong khi bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ.

– Theo Điều 514 của Bộ Luật Dân sự 2015, đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm các quy định cấm của pháp luật và không vi phạm đạo đức xã hội.

Ví dụ: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý là “tư vấn pháp lý”.

2.3 Hợp đồng thuê khoán:

– Hợp đồng thuê khoán tài sản là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê khoán chuyển giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác, tận dụng lợi ích và thu nhập từ tài sản thuê khoán, trong khi bên thuê khoán phải trả tiền thuê.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Body Fit là gì? Một Số Cách Để Sở Hữu Body Fit Nhanh Nhất Trong Vòng 1 Tháng

– Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, dự án sản xuất, kinh doanh, nguyên vật liệu sản xuất để khai thác, tận dụng lợi ích và thu nhập, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

2.4 Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản:

– Hợp đồng mượn tài sản là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho mượn chuyển giao tài sản cho bên được mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không cần trả tiền, và bên được mượn phải trả lại tài sản khi hết thời hạn mượn hoặc đã đạt được mục đích mượn.

– Mọi tài sản không bị tiêu hao có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

2.5 Hợp đồng gia công:

– Hợp đồng gia công là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên nhận gia công thực hiện công việc để sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt hàng, và bên đặt hàng nhận sản phẩm và trả tiền công.

– Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo các mẫu, tiêu chuẩn được các bên thỏa thuận hoặc có quy định của pháp luật.

Back to top button