Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ

Chất và lượng của một sự vật có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chất là tính quy định khách quan có sẵn trong sự vật, bao gồm số lượng các yếu tố, quy mô tồn tại, tốc độ và nhịp điệu của quá trình vận động và phát triển.

Lưu ý: Một sự vật có thể có nhiều loại chất và lượng khác nhau.

Độ được sử dụng để chỉ khoảng giới hạn trong đó có sự thống nhất giữa chất và lượng. Trong khoảng này, sự biến đổi của lượng không làm thay đổi chất tương ứng.

Điểm nút là giới hạn trong đó các biến đổi của lượng gây ra thay đổi về chất.

Bước nhảy là quá trình thay đổi về chất của sự vật xảy ra tại điểm nút.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Return Loss Là Gì ? Nghĩa Của Từ Return Loss Trong Tiếng Việt

Ví dụ, xét trường hợp của nước (H2O) là một chất nguyên chất ở trạng thái lỏng. Nhiệt độ từ 0°C đến 100°C là chất quy định cho trạng thái lỏng của nước. Khi nhiệt độ vượt quá 0°C hoặc 100°C (điểm nút), nước sẽ chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn hoặc khí (bước nhảy).

Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

Chất và lượng của một sự vật là hai mặt của cùng một thực thể. Chúng tồn tại trong tình quy định lẫn nhau. Mỗi loại lượng tương ứng với một loại chất và ngược lại.

Ví dụ, cấu trúc H – O – H (liên kết nguyên tử hydro và một nguyên tử oxi) tạo thành một phân tử nước (H2O) với các tính chất cơ bản như màu sắc, mùi, vị và khả năng hoà tan muối, axit,…

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nhà tạo lập thị trường là gì? Nội dung và vai trò của nhà tạo lập

Vì có mối quan hệ quy định lẫn nhau, sự biến đổi về lượng sẽ gây ra thay đổi về chất và ngược lại.

Ví dụ, nhiệt độ quy định trạng thái lỏng của nước (không phải số lượng hydro và oxi). Do đó, biến đổi nhiệt độ sẽ gây ra thay đổi trạng thái của nước từ lỏng sang rắn hoặc khí.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chất và lượng có sự tồn tại độc lập tương ứng. Do đó, không phải mọi biến đổi về lượng đều gây ra ngay lập tức thay đổi về chất. Thay đổi này chỉ xảy ra trong điều kiện cụ thể. Thông thường, điều kiện đó là thay đổi lượng đạt tới điểm nút.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Confessions là gì? Làm gì khi trào lưu dần trở thành thảm họa

Ý nghĩa phương pháp luận từ mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

Để hiểu đầy đủ về một sự vật, cần nghiên cứu cả hai mặt chất và lượng.

Ví dụ, khi nghiên cứu về các chất hóa học, người ta không chỉ xác định các tính chất cơ bản mà còn giải thích tại sao tính chất đó được tạo ra bằng cách xem xét số lượng nguyên tố và cấu trúc liên kết. Điều này cho phép tạo ra thay đổi về chất dựa trên sự thay đổi lượng tương ứng.

Trong thực tế, để thay đổi chất của một sự vật, cần thay đổi lượng tương ứng đến giới hạn điểm nút. Ngược lại, nếu không muốn thay đổi chất, cần giới hạn biến đổi lượng trong khoảng độ.

Back to top button