Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh, song ngữ


1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và bằng tiếng Anh là gì?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là một văn bản ghi lại các thông tin và quy trình liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hoặc các nội dung chưa hoàn tất trong hợp đồng.

Đồng thời, các bên cũng xác nhận lại kết quả, chất lượng công việc, quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng đã thỏa thuận và ký kết. Theo quy định của pháp luật, việc thanh lý hợp đồng sẽ được thực hiện thông qua văn bản được gọi là biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh được gọi là Contract liquidation record.

Trong các giao dịch dân sự, việc thanh lý hợp đồng đòi hỏi các bên ghi lại và hoàn tất các thủ tục, nội dung trong hợp đồng hoặc các nội dung chưa hoàn tất. Bên cạnh đó, cần xác nhận lại kết quả, chất lượng công việc, quyền và nghĩa vụ phát sinh của hai bên trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đã thỏa thuận và ký kết. Có thể hiểu việc thanh lý hợp đồng là việc hoàn tất các công việc và cam kết sau quá trình làm việc và đồng ý ký tên.

Hiện nay, trong thời kỳ hội nhập và sự phổ biến của ngôn ngữ tiếng Anh, biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh là một loại văn bản thông dụng được sử dụng trong trường hợp đối tác của bạn là người nước ngoài. Tuy nhiên, việc soạn thảo một biên bản hợp đồng đúng ngữ cảnh và văn phong đòi hỏi thời gian và trình độ ngoại ngữ tốt.

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG

– Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015;

– Với sự đồng ý từ các bên trong hợp đồng.

1 / Bên Mua (sau đây gọi là Bên A):

Tên công ty …

Địa chỉ trụ sở công ty: …

Số điện thoại liên hệ: … Email:…

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: …

Người đại diện pháp luật là Ông … hoặc Bà …

Số CMND: …

Cấp ngày: …

Chức vụ: …

2 / Bên Bán (sau đây gọi là Bên B):

Tên công ty …

Địa chỉ trụ sở công ty: …

Số điện thoại liên hệ: … Email: …

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: …

Người đại diện pháp luật là Ông … hoặc Bà …

Số CMND: …

Cấp ngày: …

Chức vụ: …

Bên A và Bên B đã ký hợp đồng số: … ngày … (tháng/năm) tại …

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Modern Trade Là Gì? Cách Phân Biệt Modern Trade Và Traditional Trade

Theo hợp đồng này, cả hai bên đã yêu cầu thanh lý hợp đồng dựa trên sự đồng ý của các bên, với những nội dung sau đây:

Điều 1: Nội dung thanh lý hợp đồng

1 / Các bên đã xác nhận rằng tất cả các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng đã được hoàn thành.

– Nếu hợp đồng đã hoàn thành, ghi rõ trong biên bản “các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng”.

– Nếu hợp đồng chưa hoàn thành, chỉ rõ nội dung hợp đồng chưa hoàn thành và ghi nhận thông tin về số lượng, khối lượng và chất lượng hàng hóa.

2 / Các bên thừa nhận sự hợp tác trong công việc, từ đó các bên quyết định thanh lý hợp đồng số: …/…

Điều 2: Các điều khoản chung

1 / Thỏa thuận giữa các bên đảm bảo không có tranh chấp về hợp đồng. Do đó, sau đó, các bên có thể quyết định thanh lý hợp đồng.

2 / Biên bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký của Bên A và Bên B. Trong khi đó, sau khi xác nhận việc lập biên bản này, các bên sẽ không còn bất kỳ nghĩa vụ nào trong hợp đồng.

3 / Biên bản này sẽ được làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý bằng nhau.

Đại diện Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên và dấu)

Đại diện Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên và dấu)

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ Việt – Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2012

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

CONTRACT LIQUIDATION MINUTES

Ngày … tháng …. năm …., tại …

To day, date …, at …

Chúng tôi gồm có:

We included:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN A): …………

THE SERVICE PROVIDER (PARTY A):…….

Địa chỉ:………….

Address:…………

Điện thoại:…………… Fax: …………

Telephone: ………..

Mã số thuế:………..

Tax code:…………..

Đại diện:………… Chức vụ:………..

Representeb by:………… Position:………

Giấy ủy quyền số (nếu có):………..

Authorization no. (if any): ……………..

BÊN NHẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN B): …………..

THE PARTY USE SERVICES PROVIDED ( PARTY B):………….

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ………..

ID No. / Passport No:

Địa chỉ: ……….

Address:………..

Điện thoại:……. Fax: ………..

Telephone:………… Fax: ………

Bên A và Bên B sau đây được gọi là “Các Bên” hoặc “Hai Bên”

Party A and party B hereinafter referred to “Parties” or “Both Parties”

Vào ngày …. tháng …. năm …., tại……. . Hai Bên đã ký Hợp đồng…… về việc ……… (sau đây được gọi là “Hợp đồng”).

Into date ……, at ………Both party entered contract No…… ab……..(Hereinafter referred to as “Agreement”).

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý Hợp đồng với những nội dung như sau:

After agreement, Both party agree to liquidate contract with contents as following:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ

ARTICLE 1: CONTENT LIQUIDATION

1.1. Hai Bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của mình theo đúng các cam kết và thỏa thuận trong Hợp đồng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nám Chân Đinh: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu Và Cách Điều Trị Hiệu Quả Hiện Nay

Both party confirmed Party A and Party B has completed all of its obligations in accordance withcommitments and agreements in the contract.

1.2. Hai Bên cùng nhất trí đồng ý thanh lý Hợp đồng được nêu trên.

Both party agreed to liquidate Contract as above:

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 2: MISCELLANEOUS

2.1. Hai Bên bằng ý chí thống nhất rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan Hợp đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý hợp đồng này.

Both agreed that there isn’t any dispute arising in relation to the contract up to the date of signing contract liquidation minutes.

2.2. Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quvà nghĩa vụ liên quan nào đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại, khởi kiện về bất kỳ đề nào liên quan đến Hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

This contract liquidation minutes take effect from the signing date. Parties no longer have any rigand obigations related to the contract and committed no complaints and lawsuits on any marelating to the contract after signing this contract liquidation minutes.

2.3. Biên bản thanh lý Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

This contract liquidation minutes s made in two (02)copies by Vietnamese, with the equal valideach party keeps (01) copy.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

4. Hướng dẫn làm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ:

Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ chuẩn với song ngữ Việt Anh có nội dung như sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;

+ Ngày tháng năm và nơi ký biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Thông tin 02 bên ký biên bản thanh lý: Bên cung cấp dịch vụ (tên công ty, tổ chức, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, đại diện, chức vụ, giấy uỷ quyền nếu có); bên sử dụng dịch vụ (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại…);

+ Các điều khoản thoả thuận: Nội dung thanh lý, điều khoản chung…;

+ Ký xác nhận và đóng dấu của đại diện hai bên.

5. Thủ tục thanh lý hợp đồng sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Các bên trong hợp đồng thống nhất thanh lý, chấm dứt hợp đồng

Tại bước đầu tiên này, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng do có sự đồng ý của các bên và thường áp dụng khi hợp đồng đã hoàn thành hoặc các bên không muốn tiếp tục hợp đồng.

Để đạt được sự nhất quán và thực hiện các thủ tục thông báo và chấm dứt hợp đồng, cần tiến hành các thủ tục sau đây một cách đơn giản và không bị ràng buộc bởi quy định về thông báo và đối soát công nợ về nghĩa vụ còn lại.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hibiscus là gì ? Câu chuyện về người mẹ “đỡ đầu” của Hibiscus tại Việt Nam 1992

Bước 2. Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, căn cứ vào các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng là quan trọng:

– Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng gửi thông báo cho đối tác với thời điểm chấm dứt nên để sau khoảng 15 ngày sau thời điểm thông báo.

– Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần tuân theo quy định của Điều 424, 425, 426 Bộ luật dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện các quy trình đúng theo luật.

Khi thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng, cần lưu ý các điểm sau đây:

+ Thanh lý hợp đồng cần dựa trên căn cứ và quy định pháp luật được nêu trong hợp đồng. Ngoài ra, cần dựa vào các điều khoản để làm căn cứ cho thanh lý hợp đồng chính.

Lưu ý:

– Các căn cứ này rất quan trọng để xác định lý do hợp đồng được chấm dứt, vì vậy người soạn thảo biên bản cần cẩn thận, chính xác và hiểu rõ về pháp luật. Việc thanh lý phải có sự đồng nhất các điều khoản áp dụng từ hợp đồng chính để so sánh với hợp đồng thanh lý.

+ Biên bản cần ghi rõ thông tin cá nhân của các bên, và ghi rõ các bên đã thực hiện nghĩa vụ như thế nào liên quan đến công việc, thanh toán và dựa trên đó, hai bên cam kết không có tranh chấp nào xảy ra sau này liên quan đến nội dung này;

+ Cần đề cập đến trách nhiệm và nghĩa vụ bảo hành, tức là các bên đồng ý rằng nghĩa vụ bảo hành của bên cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực sau khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng và thời gian bảo hành phải kéo dài tùy theo thỏa thuận của các bên…

– Với các trường hợp chấm dứt hợp đồng do các lý do như đơn phương từ chối, bên còn lại phải ghi rõ cách giải quyết, bồi thường giá trị hợp đồng như thế nào và thời hạn thanh toán sau khi biên bản thanh lý hợp đồng được các bên đồng ý ký vào.

+ Khi các bên thực hiện thanh lý hợp đồng, biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào liên quan đến hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với hợp đồng sau khi ký biên bản.

Vì vậy, khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và bằng tiếng Anh, cần chú ý các nội dung và cách diễn đạt sao cho chính xác và phù hợp với ý đồ và thỏa thuận của hai bên.

Back to top button