Kết quả thực tập sư phạm của lớp Sư phạm Mầm non 08. Năm học 2009 - 2010

Thực hiện quyết định số 04/QĐ-CDSP về việc thành lập các đoàn sư phạm tập trung và các ban chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung trường cao đẳng sư phạm Yên bái và tại các trường THCS, Mầm non trong tỉnh Yên Bái năm học 2009 – 2010.

Khoa mầm non đã tổ chức cho sinh lớp cao đẳng sư phạm MN 08, thực tập tại 2 trường mầm non: trường Mầm non Hoạ mi và trường Mầm non Yên Thịnh- thành phố Yên bái.

 

 

 

Thời gian:  4 tuần (từ ngày 1/3 đến ngày 27/3)

 

1.Mục đích thực tập:

Giúp sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào việc thực tập sư phạm tập trung đối với sinh viên năm thứ 2

Sinh viên nắm được mục đích yêu cầu của giáo dục mầm non, nắm được phương pháp giảng dạy của một số môn học và công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường Mầm non

Qua thực tập giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và tạo tiền đề cho quá trình thực tập sư phạm ở năm thứ 3

2. Nội dung đánh giá thực tập: gồm có 4 nội dung

-          Công tác giảng dạy

-   Công tác chủ nhiệm lớp

-   Ý thức tổ chưc kỷ luật

-   Báo cáo thu hoạch

Đánh giá chung: Hầu hết các em sinh viên cả 2 đoàn đều có ý thức kỷ luật tốt, thực hiện đúng nội quy quy định của các trường mầm non và nội quy của đoàn thực tập, tích cực soạn giáo án và chuẩn bị tốt bài giảng và đồ dùng cho  công tác thực tập của mình,  làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, đã hoàn thành tốt các bản báo cáo thu hoạch của cá nhân

Kết quả cụ thể:

Đoàn thực tập sư phạm trường mầm non Hoạ Mi: Tổng số có 23 sinh viên xếp loại : Xuất sắc: 1, Giỏi: 17, Khá: 5

Đoàn thực tập tại trường Mầm non yên Thịnh: Tổng số: 24 sinh viên

xếp loại: Xuât sắc 1, Giỏi: 19, Khá: 4

 

 

 

 

Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non


Xem thêm: